Dokumenty

Dokumenty szkoły podstawowej

Duplikaty dokumentów

Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Szkole Podstawowej nr 13 im. ks. Fr. Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2019 poz. 1780)
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000)

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

 1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz opłatę skarbową).
 3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł.
  Opłatę należy wnieść na Konto szkoły Nr 11 8470 0001 2001 0069 3693 0002.
 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa - zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
 3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
 4. Opłatę należy wnieść na Konto szkoły Nr 11 8470 0001 2001 0069 3693 0002.
 5. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

III. Sposób załatwienia.

 1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
 2. Duplikat zawiera: na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,
  - dane zgodnie z dokumentacją pedagogiczną,
  - nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,
  - datę wystawienia duplikatu,
  - podpis dyrektora szkoły,
  - pieczęć urzędową.
 3. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie lub pisemnie.
 4. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.
 5. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych przepisów, w drodze postępowania sądowego.
 6. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres.
 7. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
Tytuł‚ Opis Utworzono Rozmiar
Duplikat świadectwo

Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa szkolnego w Szkole Podstawowej nr 13 im. ks. Fr. Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju.

wtorek, 05 wrzesień 2017 389.93 Kb Duplikat świadectwo
Duplikat legitymacji szkolnej

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 13 im. ks. Fr. Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju.

wtorek, 05 wrzesień 2017 363.56 Kb Duplikat legitymacji szkolnej

Powered by Simple File Manager

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Katowicka 35

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: +48 324 710 197

E-mail: