O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

 1. Celem funkcjonowania monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły oraz wokół niej, zapewnienie porządku publicznego i ochrona mienia, a także ochrona przeciwpożarowa. Podstawą prawną zastosowania monitoringu wizyjnego jest Prawo oświatowe oraz Ustawa kodeks pracy.
 2. W ramach monitoringu wizyjnego przetwarzane są dane osobowe w postaci wizerunku, czasu pobytu, miejsca pobytu.
 3. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 im. Franciszka Blachnickiego ul. Katowicka 35, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, tel.: +48 324 710 197, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres korespondencyjny lub e-mail wskazany w pkt 3, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Aktualny bezpośredni kontakt e-mail z inspektorem ochrony danych wskazany jest na stronie internetowej szkoły.
 5. Monitoring obejmuje następujące strefy, obszary oraz pomieszczenia: wejście główne do szkoły, hol główny przy wejściu do szkoły, przewiązka, szatnia główna, korytarze: na parterze, na pierwszym piętrze, na drugim piętrze, przy sklepiku, korytarz przy sali gimnastycznej, wyjście ewakuacyjne nr 1.
 6. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń sanitarnych, szatni wf, stołówek oraz pomieszczeń socjalnych.
 7. Na system monitoringu składają się kamery , urządzenie rejestrujące, monitor umożliwiający wgląd na bieżąco do utrwalanego zapisu oraz okablowanie.
 8. Rejestrator zawierający zapisany obraz jest zabezpieczony poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, w szczególności uniemożliwiających utratę danych lub ich bezprawne rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.
 9. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 10. Administrator oznaczył strefy monitorowane, w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków oraz poprzez wywieszenie informacji o danych administratora oraz dostępności niniejszego regulaminu.
 11. Zbiór nagrań obrazu administrator przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt.1 i przechowuje przez okres 8 dni. Jeżeli jednak nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub administrator poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W każdym jednak razie, po upływie wskazanych terminów, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zostaną nadpisane lub zniszczone.
 12. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 13. Administrator nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 14. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2.
 15. Osoba, której wizerunek został utrwalony ma również prawo do złożenia wniosku do administratora danych o dostęp do nagrań z monitoringu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw i wolności innych osób. Jeżeli na nagraniu został uwidoczniony również wizerunek innych osób, to nagranie nie będzie mogło zostać udostępnione bez zgody tych osób.
 16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą zwróci się z wnioskiem o kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu w systemie monitoringu to za pierwszą kopię danych administrator nie pobiera żadnych opłat. Natomiast za wszelkie kolejne kopie pobrana zostaje opłata w wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
 17. Administrator danych może odmówić przekazania kopii, jeżeli jej ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolność innych osób.
 18. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników szkoły.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Katowicka 35

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: +48 324 710 197

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.