O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Regulamin korzystania z odpłatnych posiłków w szkole

Regulamin korzystania z odpłatnych posiłków w Szkole Podstawowej nr 13 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez uczniów z wydawanych w szkole posiłków.
 2. Posiłki wydawane są przez kuchnię, na terenie stołówki szkolnej, zgodnie z obowiązującymi normami żywienia dzieci i młodzieży.

II. ORGANIZACJA CIEPŁEGO POSIŁKU W SZKOLE

 1. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć opiekuńczych zgodnie z kalendarzem roku szkolnego w trakcie wyznaczonych przerw obiadowych w stołówce umożliwiającej bezpieczne i higieniczne spożycie posiłku.
 2. Do korzystania z odpłatnych posiłków w szkole uprawnieni są uczniowie, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wypełniony druk informujący o zasadach pobierania opłat miesięcznych za korzystanie z posiłków wydawanych w Szkole Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju w okresie od 01.09.2022 r. do 23.06.2023 r.
 3. Informacja o jadłospisie udostępniana jest rodzicom/opiekunom prawnym na stronie internetowej szkoły. Jadłospis na każdy tydzień ustalany jest przez ADAMAR S.C. Barbara Spek, Ewa Cisak, która zastrzega sobie prawo do jego zmiany z przyczyn od niej niezależnych.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA POSIŁKI W SZKOLE

 1. Rodzic zobowiązuje się do pokrycia kosztów za wyżywienie zgodnie z „Porozumieniem w sprawie warunków korzystania z posiłków wydawanych w szkołach zawarte pomiędzy: Miastem Jastrzębie-Zdrój, reprezentowanym przez Annę Hetman – Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój, a Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 13 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Jastrzębiu-Zdroju, w kwocie 9,00 zł za jeden posiłek.
 2. Opłata, o której mowa w pkt 1 jest naliczana za każdy faktycznie przygotowany dla dziecka posiłek. Nieobecność dziecka należy zgłaszać dzień wcześniej do godz. 16.00, do p. Kingi Modrzewskiej poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym. Niezgłoszenie nieobecności skutkuje naliczeniem opłaty za obiad. Istnieje możliwość odbioru posiłku w danym dniu do godz. 15.00 po wcześniejszym kontakcie z p. Kingą Modrzewską.
 3. Ustala się termin płatności opłat wskazanych w punkcie 1 – opłata winna być uiszczona bezzwłocznie od chwili otrzymania informacji o wysokości należności w nieprzekraczającym terminie do 15-tego dnia następnego miesiąca.
 4. Przyjmuje się następujące formy regulowania płatności za gorący posiłek:
  • wpłata na konto bankowe (nr rachunku szkoły: 11 8470 0001 2001 0069 3693 0002).
  • w tytule przelewu bankowego należy wpisać informacje według wzoru:
  Posiłek w szkole, imię i nazwisko ucznia, klasa, za miesiąc i rok (np.: Posiłek w szkole, Jan Kowalski, klasa 4d, za wrzesień 2022 r.)
  za dzień zapłaty ustala się dzień wpływu środków na rachunek bankowy.
 5. Nieuregulowanie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z jednego gorącego posiłku na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 z póź. zm.), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za błędnie opisane przelewy na jej rachunek bankowy.

IV. REZYGNACJA Z KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIA Z ODPŁATNEGO POSIŁKU W SZKOLE

 1. Rodzic ma prawo zrezygnować ze świadczeń jednego gorącego posiłku w ciągu dnia realizowanego przez szkołę. O rezygnacji tej, rodzice powiadamiają dyrektora szkoły na piśmie nie później niż w dniu 25 poprzedzającego miesiąca.
 2. Rodzic zobowiązuje się poinformować dyrektora szkoły o każdej zmianie miejsca zamieszkania dziecka.

V. ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W STOŁÓWCE

 1. Z ciepłych posiłków może korzystać zadeklarowany uczeń szkoły wyłącznie w stołówce w czasie przerw obiadowych.
 2. Za wydawanie posiłków odpowiada pracownik kuchni.
 3. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania.
 4. Uczniowie nie wnoszą do stołówki plecaków, wierzchnich okryć, worków z obuwiem zmiennym oraz nie korzystają z telefonów komórkowych.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia oświadczenia o korzystaniu z odpłatnych posiłków w szkole jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.
 2. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie Internetowej szkoły w zakładce: Obiady w szkole lub w sekretariacie szkoły.
 3. Rodzicom przysługuje prawo zwolnienia z całości lub części opłaty za posiłki wydawane w szkole. Szczegółowe warunki i tryb udzielania zwolnienia z opłat za korzystanie z posiłków w szkole określają odrębne przepisy.

Obiady w szkole

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Katowicka 35

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: +48 324 710 197

E-mail: