Projekty

Nasze projekty

e-Akademia Przyszłości

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.

Misja Projektu

Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym,
  • porozumiewanie się w językach obcych,
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • kompetencje informatyczne,
  • umiejętność uczenia się,
  • kompetencje społeczne i obywatelskie,
  • inicjatywność i przedsiębiorczość.

Projekt realizowany jest podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS).