O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Pedagog szkoły

Pedagog Szkoły Podstawowej nr 13

Image
Poniedziałek: 08.00 - 14.00
Wtorek: 11.30 - 12.30
Środa: 13.00 - 15.00
Czwartek: ---------------
Piątek: 08.30 - 15.00

mgr Kinga Modrzewska

 

 

Image
Poniedziałek: ---------------
Wtorek: 12.20 - 15.50
Środa: 07.45 - 11.15
Czwartek: 12.20 - 15.20
Piątek: ---------------

mgr Renata Skomra-Gajda

 

 

Praca pedagoga szkolnego obejmuje działalność:

 • psychologiczno-pedagogiczną,
 • wychowawczo-opiekuńczą,
 • edukacyjną.

W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej pedagog:

 • rozpoznaje w klasie wraz z wychowawcą uczniów mających problemy w nauce, dyslektyków, uczniów z problemami emocjonalnymi i w porozumieniu z rodzicami kieruje ich na badania do Poradni specjalistycznych,
 • prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne zgodnie z zaleceniami Poradni specjalistycznych lub na prośbę rodzica,
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach konfliktowych między uczniami,
 • organizuje i prowadzi pogadanki oraz prelekcje z zakresu ogólnych zagadnień psychopedagogicznych dla rodziców i uczniów.

W ramach pomocy i działań wychowawczo-opiekuńczych pedagog:

 • dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, współpracuje z rodzicami w celu rozwiązania trudnych wychowawczo,
 • diagnozuje środowisko rodzinne i szkolne uczniów sprawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze,
 • diagnozuje środowisko rodzinne uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi wspierając i otaczając opieką rodzinę i ucznia,
 • pomaga w stwarzaniu uczniom wymagającym szczególnej pomocy i opieki wychowawczej, możliwości udziału w różnych formach pomocy dydaktycznej na terenie szkoły (zajęcia wyrównawcze, pomoc koleżeńska)oraz zajęciach pozalekcyjnych i innych wspomagających rozwój ucznia,
 • współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy:
  - Sąd Rodzinny - opinie, kontakty z kuratorami,
  - Policja - spotkania indywidualne i spotkania z młodzieżą
  - Straż Miejska - spotkania indywidualne i grupowe z młodzieżą
  - MOPS - pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego dla uczniów z rodzin ubogich
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - wnioskowanie o przebadanie,
 • gromadzi i analizuje informacje dotyczących uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego,
 • podejmuje działania profilaktyczno-wychowawcze wynikające z programu wychowawczego szkoły,
 • monitoruje sytuacji opiekuńczo-wychowawczej uczniów z rodzin ubogich (pomoc rzeczowa, stypendia, paczki żywnościowe),
 • organizuje i współorganizuje akcji charytatywnych na terenie szkoły (zbiórka odzieży, środki czystości, żywność, inna pomoc rzeczowa),
 • nawiązuje kontakty z innymi instytucjami, w których gimnazjaliści mogą realizować swoje pomysły i umiejętności,
 • współorganizuje zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas III,
 • przygotowuje paczki świąteczne dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

W ramach zajęć edukacyjnych pedagog prowadzi pogadanki, zajęcia i prelekcje z zakresu:

 • psychopedagogiki, komunikacji, profilaktyki uzależnień i zapobiegania uczestnictwa w grupach nieformalnych, profilaktyki agresji i przestępczości,
 • współpracuje i organizuje spotkania z przedstawicielami instytucji wspomagających rozwój ucznia (PPP, Policja, Sąd itp.),
 • organizuje spotkania z innymi istotnymi dla danego tematu osobami - specjalistami,
 • prowadzi zajęcia i rozmowy z zakresu preorientacji zawodowej zarówno grupowe jak i indywidualne dla uczniów i rodziców,
 • w ramach poszerzania uczniowskiej wiedzy o preorientacji zawodowej współorganizuje Jastrzębską Giełdę Szkół.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 13
im. ks. Franciszka Blachnickiego

ul. Katowicka 35

44-335 Jastrzębie-Zdrój

Telefon: +48 324 710 197

E-mail: