O szkole

Informacje o szkole podstawowej

Szczęśliwy numerek

11 Twój szczęśliwy numerek na czwartek - 18.01.2018 r. ;-)

  1. Szczęśliwy numerek zwalnia ucznia z odpowiedzi ustnych, niezapowiedzianych kartkówek.
  2. Szczęśliwy numerek posiada ta osoba, której numer z dziennika odpowiada wylosowanemu numerkowi.
  3. Uczeń posiadający danego dnia szczęśliwy numerek ma obowiązek poinformować o tym nauczyciela przed rozpoczęciem lekcji.
  4. Szczęśliwy numerek losowany jest raz w tygodniu w piątek o godz. 11.25. Losowania dokonuje przewodnicząca szkoły lub jego zastępca.
  5. Wylosowany numerek umieszcza się na tablicy ogłoszeń, bądź w gablocie w widocznym miejscu.
  6. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu aż do rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.
  7. Osoba ze szczęśliwym numerkiem ma prawo zadecydować o pójściu do odpowiedzi ustnej na ocenę oraz pisaniu niezapowiedzianej kartkówki. Z przywileju można ale nie trzeba skorzystać.
  8. Punkt 7 jest nieważny, jeżeli odpowiedź ustna ma zaważyć na ocenie semestralnej.
  9. Szczęśliwy numerek nie zwalnia od wykonywania zadań domowych.
  10. Niewłaściwe zachowanie ucznia jest podstawą do anulowania przywileju Szczęśliwego Numerka.